top of page

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem imprezy turystycznej jest biuro podróżyTIME TRAVEL Sp. z o.o., zwana dalej ORGANIZATOREM.

 2. Pełne dane ORGANIZATORA wraz z siedzibą:TIME TRAVEL Sp. z o.o., ul. Williama Heerleina Lindleya 16, 02-­013, Warszawa, KRS: 0000735053, NIP: 7010826828, REGON: 380534431

 3. ORGANIZATOR jest wpisany do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000735053 oraz do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych pod numerem 24128.

 4. Osoba fizyczna, zawierająca Umowę udziału w imprezie turystycznej organizowanej przez ORGANIZATORA zwana jest dalej PODRÓŻNYM,

 5. ORGANIZATOR i PODRÓŻNY łącznie są zwani Stronami lub oddzielnie Stroną

 6. Prawa i obowiązki PODRÓŻNEGO oraz ORGANIZATORA określa Umowa, Oferta, niniejsze Warunki Uczestnictwa (WU), Ważne Informacje oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU), które stanowią integralną część umowy o świadczenie usług turystycznych oraz ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2361 t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 548).

§ 2. ZAWARCIE UMOWY

 • Informacje podane na stronie internetowej ORGANIZATORA stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy i nie są ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 • Przed zawarciem umowy ORGANIZATOR każdorazowo przekazuje w formie elektronicznej PODRÓŻNEMU materiały zawierające szczegółowe informacje dotyczące imprezy turystycznej. Zgłoszenie udziału w imprezie turystycznej następuje z chwilą dokonania przez PODRÓŻNEGO rezerwacji w internetowym systemie rezerwacyjnym na stronie https://www.timetravelpl.com/. W przypadku wcześniejszej wpłaty przed zapoznaniem się z umową, warunki od momentu wpłaty są uznawane za zaakceptowane.

 • Zawarcie Umowy następuje po zaakceptowaniu przez PODRÓŻNEGO przekazanych dokumentów zawierających warunki umowy z chwilą dokonania wpłaty.

§ 3. WARUNKI PŁATNOŚCI

 • PODRÓŻNY zobowiązany jest do uiszczenia przedpłaty określone w ofercie w przeciągu 2 dni roboczych od daty dokonania rezerwacji, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2. Pozostałą część kwoty należy uregulować przed rozpoczęciem imprezy turystycznej na konto touroperatora lub w dzien wyjazdu. Płatności należy dokonać na konta organizatora wycieczek: PL51 1020 1127 0000 1902 0301 9031 w złotych lub na konto PL97 1020 1127 0000 1102 0371 1660 euro.

 • W przypadku ofert promocyjnych wysokość przedpłaty może ulec zmianie. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim wysokość przedpłaty zostanie określona w treści oferty.

 • Termin na dokonanie przedpłaty może ulec przedłużeniu na podstawie porozumienia stron.

 • ORGANIZATOR zastrzega sobie możliwość wskazania w ofercie wycieczek, usług, programów, pakietów oraz innych opłat obciążających PODRÓŻNEGO i nieobjętych ceną imprezy turystycznej, o której mowa w § 4 ust. 2. W szczególności dotyczy to możliwości udziału w usługach oferowanych w miejscu imprezy turystycznej, fakultatywnych wycieczek, biletów wstępu do obiektów turystycznych (z wyłączeniem wstępu do obiektów objętych programem głównym imprezy turystycznej, których koszt wliczony jest w cenę imprezy turystycznej), udziału w imprezach lokalnych, dodatkowego serwisu hotelowego oraz innych świadczeń dodatkowych, z których PODRÓŻNY może skorzystać w trakcie trwania imprezy turystycznej. W przypadku, o którym mowa w niniejszym ustępie możliwość skorzystania z usług nieobjętych ceną imprezy turystycznej wraz z informacją o konieczności uiszczenia przez PODRÓŻNEGO opłat z tego tytułu we własnym zakresie zostanie każdorazowo wskazana w sposób jednoznaczny w treści oferty.

§ 4. CENA IMPREZY

 • Cena imprezy turystycznej podana jest w EURO i przeliczana według kursu na złote polskie w czasie rezerwacji.

 • Cena imprezy turystycznej obejmuje całość należności z tytułu udziału PODRÓŻNEGO w programie imprezy turystycznej w zakresie szczegółowo przewidzianym w ofercie.

 • ORGANIZATOR zastrzega sobie możliwość wskazania w ofercie wycieczek, usług, programów, pakietów oraz innych opłat obciążających PODRÓŻNEGO i nieobjętych ceną imprezy turystycznej, o której mowa w § 4 ust. 2. W szczególności dotyczy to możliwości udziału w usługach oferowanych w miejscu imprezy turystycznej, fakultatywnych wycieczek, biletów wstępu do obiektów turystycznych (z wyłączeniem wstępu do obiektów objętych programem głównym imprezy turystycznej, których koszt wliczony jest w cenę imprezy turystycznej), udziału w imprezach lokalnych, dodatkowego serwisu hotelowego oraz innych świadczeń dodatkowych, z których PODRÓŻNY może skorzystać w trakcie trwania imprezy turystycznej. W przypadku, o którym mowa w niniejszym ustępie możliwość skorzystania z usług nieobjętych ceną imprezy turystycznej wraz z informacją o konieczności uiszczenia przez PODRÓŻNEGO opłat z tego tytułu we własnym zakresie zostanie każdorazowo wskazana w sposób jednoznaczny w treści oferty.

§ 5. ŚWIADCZENIA

 1. ORGANIZATOR zobowiązuje się do realizacji wszystkich świadczeń przewidzianych w umowie o udział w imprezie turystycznej.

 2. Jeżeli z przyczyn niezależnych od PODRÓŻNEGO w trakcie trwania danej imprezy turystycznej któraś z usług turystycznych jest niewykonywana lub wykonywana w sposób niezgodny z umową, wówczas ORGANIZATOR bez obciążenia PODRÓŻNEGO dodatkowymi kosztami, wykona odpowiednie świadczenie zastępcze, chyba że jest to niemożliwe albo wiąże się z kosztami, które są niewspółmiernie wysokie w stosunku do zakresu niezgodności i wartości usług turystycznych, których one dotyczą. 

 3. PODRÓŻNY uprawniony jest w czasie trwania imprezy do korzystania z fachowej pomocy i opieki przedstawicieli ORGANIZATORA.

 4. PODRÓŻNY objęty jest również opieką we wszystkich przypadkach zdarzeń nagłych i niezawinionych przez ORGANIZATORA (np. związanych z awarią autobusu, przedłużeniem odpraw celnych, postojami na granicach, opóźnieniami przelotów).

 5. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany warunków umowy o udział w imprezie turystycznej w zakresie w jakim zmiana ta ma charakter nieznaczny w stosunku do charakteru imprezy turystycznej.

 6. W przypadku zmiany, o której mowa § 5 ust. 5 ORGANIZATOR zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia PODRÓŻNEGO w sposób zrozumiały i widoczny.

 7. W przypadku zmiany wpływające istotnie na warunki imprezy turystycznej lub na wymogi specjalne stawiane PODRÓŻNEMU lub ORGANIZATOROWI (w szczególności braku możliwości ich spełnienia) zastosowanie mają odpowiednio postanowienia zawarte § 4 ust. 7-11

§ 6. UBEZPIECZENIE

 • Ubezpieczycielem jest SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa, KRS 0000042793, przy czym stronami umowy ubezpieczeniowej są Towarzystwo Ubezpieczeń i PODRÓŻNY.

 • Pakiet ubezpieczeniowy zawiera podstawowe ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) i Kosztów Leczenia (KL) w czasie trwania imprezy turystycznej.

 • Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeśli zdarzenie ubezpieczeniowe nastąpiło wskutek m.in. chorób przewlekłych, chorób psychicznych, przestępstwa dokonanego przez Uczestnika, zażycia środków odurzających, szkód będących następstwem uprawiania sportów wysokiego ryzyka, ekstremalnych i wyczynowych, aktywnego uczestnictwa w działaniach wojennych i aktach terroru.

 • Powyższe ubezpieczenie nie obejmuje m.in.: leczenia następstw chorób przewlekłych, leczenia następstw zdarzeń po spożyciu alkoholu lub środków odurzających, a także innych przypadków wymienionych w OWU.

 • Ubezpieczony wyraża zgodę na udostępnienie SIGNAL IDUNA przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych dokumentacji medycznej oraz przez NFZ nazw i adresów świadczeniodawców (a także zwalnia lekarzy w kraju i za granicą z tajemnicy lekarskiej) w celu ustalenia prawa do świadczenia z zawartej umowy ubezpieczenia i wysokości tego świadczenia.  Zgoda jest ważna pod warunkiem zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego.

 • Dane Ubezpieczonych będą udostępnione do SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z siedzibą przy ul. Siedmiogrodzka 9 w Warszawie, w celu realizacji umowy ubezpieczenia. Pełna informacja dotycząca przetwarzania danych przez  SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. znajduje się na stronie www.signal-iduna.pl/przetwarzanie-danych-osobowych.

 • Biuro Podróży na podstawie zawartej z SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. umowy generalnej ubezpieczenia o nr 517422 z dnia 27.01.2020r.zawiera na rzecz swoich klientów umowy ubezpieczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zakres i sumy ubezpieczenia przedstawione są w umowie uczestnictwa/umowie zgłoszenia udziału w imprezie turystycznej.

§ 7. GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA

 1. ORGANIZATOR posiada odpowiednią gwarancję ubezpieczeniową wystawioną przez SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., z siedzibą w Warszawie.

 2. Ubezpieczenie obejmuje sytuacje, w których ORGANIZATOR wbrew obowiązkowi nie zapewnia PODRÓŻNEMU powrotu do kraju oraz pokrywa zwrot wpłat wniesionych przez PODRÓŻNEGO w razie niewykonania lub  nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy.

 3. W  sytuacji określonej w § 7 ust. 2 PODRÓŻNY powinien niezwłocznie skontaktować się z Ubezpieczycielem, który zawiadamia właściwego Marszałka Województwa, a następnie wypłaca zaliczkę na pokrycie kosztów powrotu PODRÓŻNEGO do kraju w terminie do 3 dni roboczych licząc od dnia otrzymania pisemnej dyspozycji od właściwego Marszałka Województwa lub wskazanej przez niego jednostki.

§ 8. OBOWIĄZKI PODRÓŻNEGO

 • PODRÓŻNY powinien podporządkować się wskazówkom i zaleceniom porządkowym przedstawicieli ORGANIZATORA umożliwiającym realizację programu imprezy turystycznej w sposób terminowy i zapewniający bezpieczeństwo pozostałym osobom biorącym udział w imprezie turystycznej, w szczególności dotyczących przestrzegania miejsca i godzin zbiórek, takich jak:

 • a) Godziny podane w programie są orientacyjne i mogą ulec zmianie. Potwierdzane są na kilka dni przed rozpoczęciem imprezy.

 • b) Przejazdy na terenie Polski do głównych miast (np. Warszawa, Poznań, Kraków, Wrocław) mogą odbywać się za pomocą połączeń antenowych. Przewóz antenowy (dojazd do głównego autokaru) może odbywać się autokarem klasy turystycznej, busem, pociągiem PKP w przedziałach II klasy.

 • c) Należy stawić się na miejscu zbiórki na 30 minut przed planowaną godziną odjazdu autokaru.

 • d) Miejsca w autokarze wskazywane są przez załogę autokaru.

 • e) W trakcie jazdy należy zapiąć pasy bezpieczeństwa.

 • f) Przerwy na trasie i ich długość wynikają z obowiązujących zasad przewozowych – po  około 4 godzinach podróży obowiązuje przerwa 15-sto minutowa.

 • g) W trakcie podróży obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu, wynikający z braku możliwości zatrzymywania się na częste postoje i zasad bezpieczeństwa.

 • i) Nie zastosowanie się do zasad i zaleceń pilota imprezy poskutkuje wykluczeniem PODRÓŻNEGO z imprezy.

 • PODRÓŻNY zobowiązany jest do posiadania ważnych dokumentów podróżnych (dowodu osobistego, lub w razie wymagań paszportu, oraz wiz turystycznych) oraz do przestrzegania przepisów celnych i dewizowych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, krajach tranzytowych i docelowych.

 • PODRÓŻNY  powinien posiadać dokument tożsamości ważny minimum  6 miesięcy od daty zakończenia imprezy. Przed rozpoczęciem imprezy turystycznej PODRÓŻNY powinien sprawdzić czy nie został zgłoszony jako zagubiony. Dokumenty zgłoszone jako zagubione są blokowane, oraz nie upoważniają do przebywania poza granicami oraz przekraczania granic.

 • PODRÓŻNI nieposiadający polskiego obywatelstwa we własnym zakresie powinni sprawdzić możliwość podróżowania po krajach objętych ofertą.

 • PODRÓŻNY zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w czasie trwania imprezy turystycznej oraz dotyczących bezpieczeństwa (np. pożarowych, policyjnych itp.).

 • PODRÓŻNY zobowiązany jest do uiszczenia lokalnych opłat w miejscu pobytu (np. podatki lokalne, opłaty klimatyczne, kaucje, opłaty za telefony w pokoju hotelowym,  korzystanie z minibaru itp.), których wartość nie została wyraźnie ujęta w cenie imprezy turystycznej oraz ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody na mieniu należącym do ORGANIZATORA, PODRÓŻNYCH, hoteli, przewoźnika, linii lotniczych i innych osób trzecich wynikłą z wyłącznej winy PODRÓŻNEGO. 

 • Wysokość opłat, o których mowa w zdaniu poprzednim wraz z informacją o ich nieuwzględnieniu w cenie imprezy turystycznej zostanie podana w sposób jednoznaczny i widoczny przez ORGANIZATORA.  

 • PODRÓŻNY przyjmuje do wiadomości, że impreza może być rejestrowana w formie foto lub wideo przez organizatora oraz wyraża zgodę na udostępnienie swojego wizerunku z przedmiotowej rejestracji na potrzeby marketingowe organizatora. Zgoda udzielona przez PODROŻNEGO może być w każdym czasie przez niego cofnięta, jeżeli zostanie złożona w sposób wyraźny drogą pisemną bądź telefoniczną.

 § 9. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚC

 • ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za podjętą przez urzędników granicznych lub imigracyjnych odmowną decyzję wpuszczenia na terytorium danego kraju wynikającą z zawinionego działania lub zaniechania PODRÓŻNEGO. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim PODRÓŻNY zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie powrotu do miejsca zamieszkania, lub podjęcia działań mających na celu dołączenie do imprezy turystycznej na własny koszt. W takim przypadku ORGANIZATOR zwraca PODRÓŻNEMU część kwoty z tytułu zakupionych a niewykorzystanych w ramach imprezy turystycznej usług po potrąceniu rzeczywistych kosztów po stronie ORGANIZATORA. 

 • ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za usługi/świadczenia występujące w ofercie imprezy turystycznej, których wykonanie uzależnione jest od czynników zewnętrznych: sezonowości występowania, serwisu lokalnego, wydajności usług hotelowych, sytuacji epidemiologicznej w danym kraju, zmian w usługach lokalnego usługodawcy. 

 • ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie bagażu.

 • ORGANIZATOR odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:  

 • zawinionym działaniem lub zaniechaniem PODRÓŻNEGO, 

 • działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w Umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć,  

 • niezgodność została spowodowana nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami  (siła wyższa).  

 • - w powyższych przypadkach PODRÓŻNEMU nie przysługuje również odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu niezgodności w realizacji umowy. 

 • W przypadku gdy niemożliwe jest zapewnienie powrotu podróżnego do kraju zgodnie z umową o udział w imprezie turystycznej z powodu nieuniknionych  i nadzwyczajnych okoliczności, ORGANIZATOR zobowiązuje się do pokrycia kosztów niezbędnego zakwaterowania PODRÓŻNEGO, w miarę możliwości o kategorii równoważnej do określonej w umowie przez okres do 3 nocy.  

 • ORGANIZATOR zobowiązuje się również do udzielenie niezwłocznej pomocy PODRÓŻNEMU, który znalazł się trudnej sytuacji, w szczególności poprzez udzielenie informacji dotyczących świadczeń zdrowotnych, władz lokalnych, konsularnych, jak również w miarę możliwości prawnych oraz skorzystania ze środków porozumiewania się na odległość. 

 • W przypadku, gdy okoliczność przewidziana w § 9 ust. 4 i 5 powstała z wyłącznej winy PODRÓŻNEGO lub w wyniku jego rażącego niedbalstwa ORGANIZATOR może żądać zwrotu wydatków z tytułu udzielonej pomocy w wysokości poniesionych kosztów.

 • ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za zmianę programu imprezy turystycznej dokonaną na życzenie i za zgodą PODRÓŻNYCH imprezy.

 • ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za umowy zawierane przez PODRÓŻNEGO w miejscu pobytu z lokalnymi przedsiębiorcami.

 • Odpowiedzialność ORGANIZATORA ograniczona jest również w przypadkach określonych w umowach międzynarodowych, których stroną jest Rzeczypospolita Polska.

 • Prezentowane w serwisie materiały, informacje, zdjęcia i ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Udostępnione funkcjonalności, informacje mają charakter poglądowy. Zdjęcia obiektów hotelowych mają charakter poglądowy i mogą różnić się o rzeczywistego wyglądu.

10. ROZWIĄZANIE UMOWY O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ

 • W każdym momencie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej PODRÓŻNY ma możliwość rozwiązania umowy o udział w imprezie turystycznej. Obowiązuje forma pisemna pod rygorem nieważności lub forma dokumentowa wyłącznie w postaci przesłania rezygnacji pocztą elektroniczną (e-mail) z adresu, z którego została dokonana rezerwacja. 

 • W przypadku, gdy rezygnacja PODRÓŻNEGO z imprezy następuje z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora, obciąży on PODRÓŻNEGO “opłatą rezygnacyjną” będącą ekwiwalentem poniesionych przez organizatora strat, kosztów lub nakładów związanych z przygotowaniem imprezy. Organizator wówczas zwróci wpłaconą na poczet ceny imprezy kwotę pomniejszoną o opłatę rezygnacyjną. Opłata rezygnacyjna jest każdorazowo indywidualnie wyliczana. Wysokość tej opłaty odpowiada całkowitemu kosztowi imprezy turystycznej pomniejszonej o zaoszczędzone koszty lub wpływy z tytułu alternatywnego wykorzystania danych usług turystycznych. 

 •  

 • Rezygnacja dokonana więcej niż 45 dni przed rozpoczęciem wyjazdu - zaliczka jest zwracana całkowicie.

 • Rezygnacja dokonana w okresie od 44 do 30 dnia przed rozpoczęciem wyjazdu: 15% od kwoty zaliczki 

 • Rezygnacja dokonana w okresie od 29 do 21 dnia przed rozpoczęciem wyjazdu: 30% od kwoty zaliczki 

 • Rezygnacja dokonana w okresie od 20 do 15 dnia przed rozpoczęciem wyjazdu: zaliczka nie jest zwracana.

 • Rezygnacja dokonana w okresie od 20 do 15 dnia przed rozpoczęciem wyjazdu: Jednorazowa możliwość zmiany terminu wycieczki lub wycieczkę bez ponoszenia obciążenia.

 • Rezygnacja dokonana w okresie od 7 do 13 dnia przed rozpoczęciem wyjazdu: 70% od całkowitej kwoty wskazanej w ofercie.

 • Rezygnacja dokonana w okresie od 1 do 6 dnia przed rozpoczęciem wyjazdu: 100% od całkowitej kwoty wskazanej w ofercie.

 • ORGANIZATOR może rozwiązać umowę o udział w imprezie turystycznej i dokonać pełnego zwrotu podróżnemu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli:

 • Liczba osób, które zgłosiły się do udziału w imprezie turystycznej, jest mniejsza niż minimalna liczba osób podana w umowie o udział w imprezie turystycznej, a ORGANIZATOR powiadomił na piśmie PODRÓŻNEGO o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej w terminie określonym w umowie o udział w imprezie turystycznej, lecz nie później niż na:

 • 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej 

 • ORGANIZATOR nie może zrealizować umowy o udział w imprezie turystycznej z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności  i powiadomi PODRÓŻNEGO na piśmie o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej niezwłocznie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.  W razie niemożności zrealizowania umowy o udział w imprezie turystycznej z przyczyn określonych powyżej PODRÓŻNY otrzymuje niezwłocznie pełny zwrot wniesionych świadczeń.  

 • W przypadku wystąpienia przyczyn rodzących rozwiązanie Umowy po stronie ORGANIZATORA, ORGANIZATOR może zaproponować świadczenie zastępcze. 

 • ORGANIZATOR określa minimalną ilość PODRÓŻNYCH wyjazdów autokarowych na 40 osób na dany kierunek w danym terminie.  

 • ORGANIZATOR dokona zwrotu kwoty wpłaconej przez PODRÓŻNEGO w terminie 14 dni roboczych od daty Rozwiązania Umowy.

 • ORGANIZATOR ma prawo rozwiązać Umowę z winy PODRÓŻNEGO ze skutkiem natychmiastowym w przypadku popełnienia przez PODRÓŻNEGO czynu nietolerowanego w rozumieniu Polityki “ZERO TOLERANCJI” zawartej
  w punkcie 8 Ważnych Informacji. 

 • Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy ORGANIZATOR wysyła PODRÓŻNEMU pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na adres wskazany przez niego podczas dokonywania rezerwacji.

§ 11. PRZENIESIENIE ŚWIADCZEŃ I ZOBOWIĄZAŃ

 1. Za zgodą ORGANIZATORA możliwa jest na życzenie PODRÓŻNEGO zmiana terminu oraz destynacji wyjazdu. ORGANIZATOR rozpatrzy tylko wnioski złożone na minimum 15 dni przed wyjazdem lub w terminie określonym w ofercie. 

 2. PODRÓŻNY ma prawo bez zgody ORGANIZATORA przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej (UCZESTNIKA) wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy o udział w imprezie turystycznej uprawnienia  (wskazanie innej osoby w miejsce dotychczasowego PODRÓŻNEGO).  

 3. PODRÓŻNY zobowiązany jest do poinformowania ORGANIZATORA o dokonaniu czynności, o której mowa w § 11 ust. 2 w rozsądnym terminie z uwzględnieniem charakteru danej imprezy turystycznej – nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Zaleca się dokonanie powyższego powiadomienia na trwałym nośniku (np. w formie listownej, pisemnej, e-mail). 

 4. ORGANIZATOR jest uprawniony do żądania pokrycia poniesionych kosztów powstałych na skutek przeniesienia uprawnień do udziału w imprezie turystycznej. Koszty te mogą obejmować np. różnicę w cenie turnusów, zakup nowych biletów rejsowych, zmianę biletów imiennych oraz rezerwacji, zmianę wysokości opłat  z uwagi na indywidualne uprawnienia PODRÓŻNEGO do zniżek itp. Wysokość żądania odpowiadać będzie rzeczywistym kosztom poniesionym przez ORGANIZATORA na podstawie przedłożonych na żądanie PODRÓŻNEGO dokumentów. Odpowiedzialność z tytułu kosztów dodatkowych obciąża solidarnie PODRÓŻNEGO i UCZESTNIKA. 

 5. W przypadku imprez realizowanych w oparciu o przeloty rejsowe, przeniesienie uprawnień i zobowiązań na inną osobę jest możliwe pod warunkiem wyrażenia zgody linii lotniczej na zmianę osoby PODRÓŻNEGO oraz po opłaceniu kosztów wynikających z konieczności zmiany rezerwacji lub zakupu nowego biletu lotniczego (wg stawek przewoźnika obsługującego dany lot).

§ 12. REKLAMACJE

 1. W przypadku wystąpienia uchybień w trakcie realizacji imprezy, PODRÓŻNY ma prawo i obowiązek poinformowania przedstawiciela ORGANIZATORA o zauważonych uchybieniach oraz przedstawienia żądań.

 2. Niezależnie od zawiadomienia o uchybieniach PODRÓŻNY może złożyć przedstawicielowi ORGANIZATORA wszelkie reklamacje, wiadomości, żądania lub skargi związane z realizacją imprezy turystycznej.

 3. Reklamacja PODRÓŻNEGO może być złożona w dowolnej formie. W celu dochowania najwyższych standardów obsługi, w tym przejrzystości dla PODRÓŻNEGO całego procesu reklamacyjnego zaleca się sporządzenie reklamacji w formie pisemnej i doręczenia listem poleconym lub kurierem na adres siedziby ORGANIZATORA lub przekazana za pomocą platformy internetowej. Niedochowanie zalecanej formy nie ma wpływu na skuteczność złożonej reklamacji i podlega rozpoznaniu na zasadach przewidzianych w niniejszych WARUNKACH UMOWY.

 4. Wszystkie reklamacje bez względu na formę ich złożenia (ustnie, pisemnie, mailem lub w inny sposób) rozpoznawane będą niezwłocznie, nie później niż w terminie do 30 dni od dnia wpłynięcia do ORGANIZATORA.

 5. Reklamacje dotyczące przelotu do/z miejsca docelowego oraz bagażu zniszczonego lub uszkodzonego w czasie przelotu samolotem podlegają innym uregulowaniom (m.in. Konwencji Warszawskiej z 1929 z późniejszymi zmianami i aneksami, rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 261/2004 z dnia 11 lutego 2004 oraz polskiej ustawy Prawo Lotnicze). Zgodnie z tymi regulacjami każdy pasażer (posiadający imiennie wystawiony bilet) ma prawo złożyć reklamację do przedstawicielstwa właściwej linii lotniczej, a w przypadku wyczerpania drogi reklamacyjnej - skargę do Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

 • Instagram
 • Facebook
 • Телеграмма
 • TikTok
bottom of page